తెలుగు భాషా కమిటీ:

నిరంజన్ కోమాండ్ల, కార్యదర్శి 
ప్రవీణ్ రంగినేని
గంగాధర్ నీరడి
కిషోర్ వడ్లపట్ల
శ్రీకాంత్ సంగరాజు
చెన్నకేశవ రెడ్డి పటమట