“స్వీడన్ తెలుగు బడి – సన్నాహక సమావేశం” వివరాలు మరియు తీర్మానాలు

Date: 2019-11-09 ఈ రోజు రోక్ స్థా, స్టాక్ హోం లో  ‘స్వీడన్ తెలుగు బడి – సన్నాహక సమావేశం’ జరిగింది. హాజరైన సభ్యులందరికి కృతజ్ఞతలు!హాజరయిన సభ్యులు: సురేంద్ర అలుగునూళ్ల, నిరంజన్ కోమాండ్ల, ప్రవీణ్ రంగినేని, గంగాధర్ నీరడి, ప్రియ వంకా, కిషోర్ వడ్లపట్ల, శ్రీకాంత్ సంగరాజు, …

Dussehra & Bathukamma

16:30 – 17:00 : Registrations and check in 17:00 – 19:30 : Cultural Events 19:30 – 20:30 : Dinner Address: Tensta Träff, Hagstråket 13, 163 63 Spånga