“స్వీడన్ తెలుగు బడి – సన్నాహక సమావేశం” వివరాలు మరియు తీర్మానాలు

Date: 2019-11-09 ఈ రోజు రోక్ స్థా, స్టాక్ హోం లో  ‘స్వీడన్ తెలుగు బడి – సన్నాహక సమావేశం’ జరిగింది. హాజరైన సభ్యులందరికి కృతజ్ఞతలు!హాజరయిన సభ్యులు: సురేంద్ర అలుగునూళ్ల, నిరంజన్ కోమాండ్ల, ప్రవీణ్ రంగినేని, గంగాధర్ నీరడి, ప్రియ వంకా, కిషోర్ వడ్లపట్ల, శ్రీకాంత్ సంగరాజు, …